Recenzia knihy – Robert A. Rohm – Pozitivní povahové profily

„Najdôležitejšou vecou v komunikácii je počuť nevyslovené.”

Peter Drucker

 

Osobnosť človeka možno definovať ako súhrn individuálnych biologických, psychologických a sociálnych aspektov. Pričom základným stavebným kameňom zdravých, naplnených a hodnotných vzťahov je práve komunikácia, ktorá začína vzájomným pochopením. Je hnacím motorom a silou, ktorá dokáže viesť k nečakaným výsledkom – nie je teda jednosmernou cestou vedúcou do neznáma, ale zázrakom svietiacim na neprebádané miesta vlastných myšlienok. Vzájomné porozumenie sa tak stáva mostom k pochopeniu a kľúčovou ingredienciou k osobnému rastu. Pedagóg a filozof Paulo Freire vyslovil myšlienku, že iba prostredníctvom komunikácie si môže ľudský život udržať svoj význam. Čo však nemožno opomenúť, je schopnosť vnímať nevypovedané. Keď správne načúvame – stávame sa silnejšími, múdrejšími a vedomejšími vo svojich odpovediach, čím sa vzájomný rozhovor môže stať aktom umenia. Ak však chceme efektívne komunikovať, je potrebné si uvedomiť, že sme rozdielni v spôsobe, akým vnímame a interpretujeme svet vôkol nás. Rovnako však treba myslieť na to, že efektívnu komunikáciu by mali za každých okolností sprevádzať rešpekt a úcta, ktoré dokážu viesť k podnetným myšlienkam s cieľom pozdvihnúť to najlepšie, čo sa ukrýva v osobnosti človeka. V tomto smere možno parafrázovať slová, ktorých pôvodcom je Aristoteles: „Sme tým, čo činíme opakovane. Dokonalosť potom nie je výsledkom konania ale návykom”. Dialóg by preto mal byť úprimný, otvorený a vzájomný.

 

Doktor Robert A. Rohm, ako jeden z popredných rečníkov v oblasti vzťahov a osobného rozvoja je autorom viac než dvadsiatich publikácií a výukových programov. Vo svojej knihe Pozitivní povahové profily ponúka model ľudského správania „štyroch pováh”. Model D-I-S-C vychádza z myšlienky, že ľudské správanie je súčasne vedou aj umením, čím vo svojej podstate sa stáva empirickým. Povahu človeka definuje ako prirodzený stav riadený autopilotom. Zároveň však poukazuje na temperamenty, vďaka ktorých kombinácií dochádza k vytvoreniu špecifického profilu osobnosti. Túto knihu možno chápať ako vstupné dvere, za ktorými sa čitateľ dozvie prečo cíti, jedná a myslí práve týmto spôsobom. Model D-I-S-C pozostáva zo štyroch kvadrantov diagramu, pričom každý z nich predstavuje kotvy k lepšiemu zapamätaniu modelu ľudského správania. Vďaka tomu je možné ľahko a zreteľne vizualizovať rôzne typy osobností. Kľúčové je v tomto smere uvedomenie, že každý z nás je jedinečnou a neopakovateľnou kombináciou týchto štyroch častí. Kniha, okrem prehľadných a jasných opisov povahových typov ponúka osobné príklady, ako aj percentuálne vyjadrenie v zmysle populácie. Uvádza taktiež základné potreby, silné a slabé stránky.

Robert A. Rohm vo svojej knihe zmieňuje rôzne prirodzené povahové sklony, ktoré inak nazval ako zóny pohodlia, a teda ide o oblasti, v ktorých sa cítime najlepšie.

„Behom každodenných situácií hľadajú naše emócie pohodu a bezpečie. V takých chvíľach preberá riadenie automatický pilot a umožňuje našim prirodzeným sklonom, aby prevládli.”

Podľa autora, možno taktiež rozlúsknuť najmarkatnejšie potreby povahových typov. Ide o výzvu, uznanie, pochvalu a kvalitné odpovede. Z hľadiska zamerania je zaujímavé, aký spôsob myslenia daný typ preferuje, z čoho sa následne odvíjajú už spomenuté základné potreby, ako aj rozlišujúci znak. V tomto ohľade ide o dominantné postavenie, súčinnosť, podporu a korektnosť.

„Chcel som tiež vedieť čítať ľudí a rozumieť im lepšie než doposiaľ. Chcel som ľuďom pomáhať v poznaní, ako funguje život a vzájomné vzťahy.”

Robert A. Rohm zvolil vo svojej knihe zostavenie prehľadov, na základe ktorých je možné identifikovať svoj vlastný povahový štýl. Tieto prehľady sa orientujú na základné motivácie, požiadavky na prostredie, ako aj jasné a stručné vodítka k tomu, na čo má daný povahový typ sústrediť svoju pozornosť.

„Jednanie s druhou osobou v súlade s jej povahou je ako skúšať hovoriť iným jazykom. Ak viete hovoriť materinským jazykom niektorého cudzinca, ste schopní s ním dobre komunikovať. Pokiaľ nie, budete v najlepšom prípade frustrovaní, alebo sa v najhoršom prípade vôbec nikam nedostanete.”

Ako autor na záver uvádza, nestačí sa iba orientovať v tom, akí sme. Dôležité je pozorne načúvať, poskytovať bezpečné prostredie, vnímať tón hlasu, ako aj mať na zreteli správne načasovanie a rozpoznať sebaovládanie od zmeny povahy – a vidieť človeka takého, aký skutočne je, vo všetkých farbách.

 

„Ak ja porozumiem tebe, a ty porozumieš mne,

nie je nad slnko jasnejšie, že sa náš vzťah zlepší?”

Robert A. Rohm

 

Vydavateľstvo: Akademie úspěchu

Rok vydania: 2017

Počet strán: 176

Rozmer: 150×210 mm

ISBN: 978-80-906020-5-2

Kniha dostupná na: https://akademieuspechu.cz/produkty/pozitivni-povahove-profily/

Rohm, R.A. 2017. Pozitivní povahové profily. Brno: Akademie úspěchu, 2017. 176 s. ISBN 978-80-906020-5-2.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *