Recenzia knihy – Shannon Lee – Buď vodou, příteli

„Ľudia sa musia rozvíjať prostredníctvom umne zvládaných frustrácií, inak nemajú žiadny podnet pre zdokonaľovanie prostriedkov a spôsobov, ktorých pomocou sa vyrovnávajú s okolitým svetom.“

Bruce Lee

 

 

Veľké sny by mali byť skutočnými krídlami duše. Ich vnímaním, vizualizovaním a afirmovaním sa môžu postupne premeniť na plán – vedomú cestu bytosti tvorcu, umelca života. Nezáleží na tom, odkiaľ pochádzate. V každom okamihu života na vás záleží. Mať sen, znamená mať nádej k jeho uskutočneniu. Alebo aspoň vykonať prvý krok k jeho naplneniu. Vždy je tu totiž svetlo, driemajúce vo vás, dokým sa neocitnete v tej najhlbšej tme, aby mohlo zažiariť. Iba mať sen však tak celkom nestačí. To, čo vás k nemu dokáže doviesť je neochvejná sústredená a súčasne čistá plynúca myseľ. Kniha Shannon Lee sprostredkúva hlboké posolstvo učenia jej otca, Brucea Lee. Nastavenie mysle – kľúčový aspekt učenia Brucea Lee, ktorého cieľom bolo dosiahnutie celistvosti bojovníka a ľudskej bytosti zároveň. Autentické bytie, kultivácia umenia žiť v prítomnom okamihu.

 

„Voda môže tiecť rýchlo či pomaly, jej zámer je však nezadržateľný, jej údel istý.“

V prvej kapitole Cesta vody Shannon Lee hovorí o láske k bojovým umeniam, ktoré sa stali životnou cestou Brucea Lee. Bojové umenia interpretuje ako dokonalú metaforu na život. Ide o zachovanie bdelosti, pohyblivosti, ako aj schopnosti zachovať si za každých okolností mieru sebaovládania. Prečo však bolo napodobňovanie vody pre jej otca tak podstatným princípom? Súviselo to s kľúčovou zásadou – využívať nemožnosť ako možnosť, byť obmedzený iba neobmedzenosťou. Hlavná otázka, ktorú si v tomto smere kladie Shannon Lee znie: Čo je potrebné k tomu, aby bol človek nezastaviteľný ako voda? Byť vedome prítomný – to je odpoveď. Byť vo flow – vedome, cieľavedome a zámerne.

„Ak chceme naplniť náš ľudský potenciál, potom si nesmieme dovoliť podľahnúť plnej spokojnosti, ani sa nechať zastaviť – musíme si nájsť cestu vpred a neustále sa znovu a znovu napájať. A aby sme svoju cestu našli, musíme byť pozorní. Musíme byť vedome prítomní dejom, ktoré sa odohrávajú všade okolo nás.“

Jednou z múdrostí, ktoré Shannon Lee vo svojej knihe ponúka je, že sme neboli zrodení k dokonalosti. Byť ako voda totiž neznamená usilovať sa o dokonalosť.

„Dokonalosť sa prejavuje nepretržite, nedokonalým behom života, keďže každá nedokonalosť vytvára príležitosť, aby som sa naučila niečo, vďaka čomu sa môžem rozvíjať a čo môžem použiť v praxi.“

Nacvičovaná či trénovaná zručnosť sa tak postupom času stáva druhou prirodzenosťou. Ako ďalej uvažuje Shannon Lee, k dokonalosti by sa malo pristupovať ako k spôsobu zamerania pozornosti než k finálnemu dovŕšeniu. Nedokonalosti života sa tak javia ako dokonalý učebný materiál pre rast. Jednou z najpochopiteľnejších lekcií vody je poddajnosť.

„Ak nedokážete byť poddajní v uvažovaní či v reakciách, potom máte tiež obmedzené možnosti úspechu, rozvoja i radosti.“

Ako pálčivé sa javia otázky: Čo je mojím zámerom? Ako by som mal s týmto životom naložiť? Aké stopy by som mal zanechať? Aké je moje najdôležitejšie dielo? Odpoveď ktorú v tomto smere ponúka Bruce Lee je – sebaaktualizácia. Ako zdôrazňuje Shannon Lee, to, čo robíte a kto ste, nie je tak dôležité ako to, ako to vyjadrujete vo všetkom, čo robíte. Ide o tzv. zosobnenie.

„ Zosobniť myšlienku, skúsenosť, hodnotu či koncept znamená integrovať ich do svojho bytia, ktoré sa vyjadruje prostredníctvom vašich činov.“

Svoju mieru opodstatnenosti zohráva aj vyprázdnenie mysle, ktoré znamená nachádzanie stavu otvorenosti a neutrality.

„Vyprázdnenie mysle neznamená, že zabudnete všetko, čo ste sa kedy naučili, či že sa vzdáte všetkého, čomu veríte. Znamená to, že by ste sa mali pokúšať postaviť sa ku každej konverzácii, každej interakcii a každej skúsenosti s ochotou zvážiť niečo nové bez bremena posudzovania.“

Bruce Lee konštatoval, že najhoršou chorobou mysle sú vopred dané a nespochybňované stanoviská. Ako sa však dostať do neutrálneho stavu mysle? Bruce Lee v tomto ohľade koordinovane formoval svoje vedomie a podvedomie, čím zámerne precvičoval svoje mentálne svaly, aby dokázal pozmeniť svoj postoj v prospech rozšírenia vlastného vnímania v súlade so svojimi cieľmi. Prvým krokom je prijatie samotnej myšlienky, že je možné pracovať so svojím vlastným mentálnym vedením a kultivovať ho. V časti o „lepkavej mysli“ sa postupne dostávame k otázkam ako: Ste bdelí voči svojim myšlienkam? Uvedomujete si, o čom uvažujete? Počujete dobre svoj vnútorný dialóg? Pri hľadaní odpovedí si treba všímať, kde myseľ začne lipnúť.

„Získajte takú myseľ, ktorá nikde neprekypuje, ale neustále plynie ďalej a ignoruje naše obmedzenia a odlišnosti. Nepokúšajte sa myseľ nikde lokalizovať, ale dovoľte jej vyplniť celé telo. Nechajte ju voľne prúdiť celkom vašej bytosti. Nedovoľte mysli, aby bola zvieravá či lepkavá. Nepozerajte sa na „to, čo je“ z pozície uvažovania o tom, čo by malo byť. Nejde o to byť bez emócií či pocitov, ale nenechať ich na sebe priľnúť, nebyť od nich ulepený.“

V knihe odznie taktiež podkapitola venovaná meditácii, ktorú Shannon Lee vníma ako nástroj – metódu uvoľnenia mysle, umožňujúcu povznesenie. Ide o prax vytvárania priestoru, postupného odpútavania sa od motívov a podpora nadviazania kontaktu s vlastnou prirodzenosťou. Bruce Lee v tomto ohľade vnímal fakt, že meditácia by nemala predstavovať usilovanie o dosiahnutie ticha či pokoja. Rovnako je dôležitá zmienka o kognitívnej disonancii, ktorú možno počas meditácie zažiť.

„Žiť s „tým, čo je“, znamená byť mierumilovný. „To, čo je“, sa k slovu dostáva, keď celkom upustíme od porovnávania. Vyžadujte nie iba moment vnímania, ale neprerušovanú vedomú prítomnosť, permanentný stav dotazovania, v ktorom sa nevyvodzujú žiadne závery.“

Shannon Lee hovorí, že je potrebné si nastaviť život ako experiment – skúmať ho a byť mu otvorený. Ako jedno z úskalí skúmania osobnej skúsenosti je aspekt nepochopenia vlastnej nevedomosti – nedostatočné pochopenie skutočného Ja – vlastnej duše.

„Nepriateľom rozvoja je fóbia z bolesti – neochota podstúpiť i to najmenšie množstvo utrpenia.“

Z pohľadu otázky sebarozvoja v rámci plynutia je najmarkantnejšie vnímanie vlastného Ja a smerovanie svojich myšlienok.

„Keď zaujmeme pozíciu zvedavosti a hlbokého pohľadu do svojho vnútra, musíme byť odvážni tvárou v tvár svojim strachom a pripravení integrovať to, čo pochopíme, do svojej skúsenosti. Tento stav neustáleho, nezávislého dotazovania, ktoré vedie k novým objavom, bude prostriedkom, ktorého pomocou odhalíme svoj potenciál a nájdeme tak svoj flow.“

Zaujímavou časťou knihy je kapitola Protivník. V nej Shannon Lee upriamuje pozornosť na rôzne podoby rivality. Bruce Lee v tomto smere písal o šiestich chorobách, ktoré majú svoj pôvod v honbe a túžbe po výhre za každú cenu. Týmito chorobami sú: túžba po víťazstve, túžba uchýliť sa k technickému chytráctvu, túžba dať na obdiv všetko naučené, túžba uviesť nepriateľa v úžas, túžba hrať pasívnu rolu, túžba zbaviť sa ľubovoľnej choroby, ktorou je človek postihnutý. Všetky spomenuté aspekty majú jeden spoločný faktor, a to lipnutie na vonkajších výsledkoch.

„Vzťah je proces sebaodhaľovania. Vzťah je zrkadlo, v ktorom sa objavujete. Byť znamená byť vo vzťahu.“

Svet a Ja býva v neustálej aktívnej korelácii. Život predstavuje neustály proces vzťahovania sa.

„So svetom sa stretávame každý deň, 24 hodín denne, a pokiaľ vieme, ako naň nazerať, a ako na všetko reagujeme, pokiaľ dokážeme načúvať svojim vnútorným príbehom, potom zistíme, že sa stretávame s vlastnou láskou, vlastnou bolesťou, vlastným uzdravením, vlastnými preferenciami a vlastnými antipatiami, vlastnými presvedčeniami a mnohým ďalším. Zistíme, že sa stretávame so sebou samými.“

Praktickou kapitolou je časť knihy pomenovaná ako Nástroje, ktoré slúžia na stelesnenie a integráciu princípov, zmenu konceptov na skutočné zručnosti neustálou praxou. V tejto kapitole je dôležité pomenovať si vlastné kung fu – teda zručnosť získanú prostredníctvom tvrdej práce a disciplíny. Bruce Lee do svojich nástrojov začleňoval afirmácie, ktoré boli ekosystémom mentálneho a emocionálneho stavu, ktorý zušľachťoval. Veril v silu autosugescie a pozitívneho rámcovania.

„Úspech či zlyhanie nie je to, čo sa stane, ale to, čo to urobí so srdcom človeka.“

Prekážky a búrky sú súčasťou života. Niekedy sa prekážka môže zmeniť v existenciálnu krízu. To je moment, v ktorom je nevyhnutné prestať vzdorovať životu. Shannon Lee hovorí o prístupe k vlastnej životnej búrke inšpirovanej budhizmom. Koncept obsahuje: správny náhľad, správny zámer, správny prehovor, správne vystupovanie, správne živobytie, správne úsilie, správne uvedomovanie a správnu meditáciu.

„Nech sa deje čokoľvek, musíte svojmu vnútornému svetlu dovoliť, aby vás vyviedlo z temnoty.“

V knihe sa čitateľ stretne okrem iného aj s pojmom žijúcej prázdnoty, kedy ide o koncept, že voda priamo reaguje a spoluvytvára svoje prostredie.

„Človek nemôže plne zvládnuť svoj technický repertoár, dokým neodstráni všetky svoje duševné prekážky a dokým neudrží myseľ v stave tekutosti, vždy očistenú od ľubovoľnej techniky, ktorú kedy získal – pomocou nevedomého úsilia.“

Ako sa však stať majstrom vlastného bytia? Ako byť sám sebou? Odpoveďou je fáza kultivácie, ktorá objasňuje proces dozrievania v umení ľudskosti. Do fázy kultivácie tak patrí: zaujatosť, tekutosť, vyprázdnenosť a jeet kune do.

„Vnímanie je cesta pravdy.“

 

Vnútorná harmónia a šťastie. Bruce Lee hovoril, že najhlbším koreňom osobného rozvoja je hlboký kľud. Jedným zo zamyslení, ktoré kniha prináša je otázka: Čo je potrebné k tomu, aby sme sa k akejkoľvek výzve dokázali postaviť s kľudom a nadhľadom? Téma mysle je popretkávaná každou kapitolou, pretože Bruce Lee tvrdil, že bludná myseľ je myseľ intelektuálne a fakticky zaťažená. V dôsledku čoho nemôže prechádzať od jedného okamžiku k druhému bez toho, aby reflektovala samu seba, čo bráni jej prirodzenej plynulosti, tvorivosti, autentickému prejavu i slobode. Kniha Buď vodou, příteli sa stane vašou „pomocnou rukou“ aj v časoch možnej stagnácie. Je to kniha o komplexnosti, ako vraví Shannon Lee – je o videní všetkého, vnímaní všetkého, nesúdení, nepitvaní reality na jednotlivé kúsky, bytí v angažovanom a aktívnom vzťahu, bytí v súlade s prirodzenosťou, ísť cestou s prekážkou než proti nej, meniť sa zmenou, spolupracovať než súťažiť, tvoriť z miesta ničoty, kde sú všetky príležitosti otvorené a všetky možnosti dostupné. Ako záverečné zamyslenie bude v čitateľovi doznievať myšlienka, že jedným z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť zmenu, je milovať ľudí okolo seba, ľudí, s ktorými prichádzate denne do styku. „Ako sa chováme k jednotlivcovi, tak sa chováme ku všetkým.“

 

 

„Skúmajte vlastné skúsenosti. Odmietnite všetko, čo k ničomu nie je. Prijmite všetko užitočné. A pridajte, čo je bytostne vaše.“

Bruce Lee

 

 

Vydavateľstvo: Timy Partners

Rok vydania: 2021

Počet strán: 240

Rozmer: 145×225 mm

ISBN: 978-80-8199-032-8

Kniha dostupná na: Kniha Buď vodou příteli – učení Bruce Leeho | Knihy pre každého (knihyprekazdeho.sk)

Lee, S. 2021. Buď vodou, příteli: Učení Bruce Leeho. Bratislava: Timy Partners, 2021. 240 s. ISBN 978-80-8199-032-8.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *