Recenzia knihy – Louise L. Hay – Sila ženy

„Najlepšou ochranou, akú môže mať každá žena, je jej guráž.“

Elizabeth Cady Stanton

 

 

Najvýraznejšou zmenou v živote ženy je jej vnútorná premena. Najkrajšími sa totiž stávame v tom momente, keď sa zbavíme vlastného strachu byť samé sebou. Hľadanie vlastnej sily, sebalásky, sebahodnoty a sebaúcty je tým najdôležitejším krokom k návratu k svojej podstate. Každá žena v sebe nosí zázrak, ktorý predstavuje jej neobmedzené možnosti. Pokiaľ ženy objavia a pochopia silu, ktorú v sebe nosia, majú možnosť transformovať svet – stať sa hrdinkami nielen vlastných životov. Sila ženy je knihou, pri ktorej sa mi okamžite vynoria slová Oprah Winfrey o premene životných rán v múdrosť. Ako sa vraví, môžeš ženu dočasne zlomiť, avšak skutočná žena pozbiera jednotlivé úlomky, preukladá ich novým spôsobom, čím sa stane silnejšou, než kedykoľvek predtým. Pri pohľade naspäť totiž získava cennú skúsenosť, keď sa však pozrie vpred – jej určujúcim pocitom je nádej.  Momentom víťazstva sa stane nové vnímanie reality a pohľad do vnútra, s cieľom nájsť odhodlanie pokračovať vo svojom živote ďalej.

 

„Každý učiteľ je iba jedným z míľnikov na našej ceste rozvoja.“

Louise L. Hay o Sile ženy hovorí ako o nástroji na prebúdzanie, ktorý má viesť k šťastnému a naplnenému životu. Obsahuje niekoľko princípov, vďaka ktorým je možné umocniť základy a stavať lepšiu budúcnosť. Posilňuje vedomie žien a nabáda k rozvíjaniu a obohacovaniu vlastného života a jeho chápania.

„Vás i mňa a rovnako všetky ženy, už od ranej mladosti zahanbovali a obviňovali. Naši rodičia i naša spoločnosť nás programovali tak, aby sme premýšľali a konali daným spôsobom, aby sme sa stali ženami, ktoré bez odvrávania prijímajú všetky pravidlá, obmedzenia a sklamania. Niektoré z nás sa uspokojili s takouto úlohou.“

Knihu tvorí mnoho spomienok autorky na jej dievčenské roky, keď bola vedená k absolútnej podriadenosti voči mužom, čo malo za následok jej vnímanie ponižovania a zneužívania ako bežného javu – čím poukazuje na fakt, aký dopad môže mať opakovanie vzorov správania rodičov na formovanie osobnosti.

„Vnútorná hodnota a sebaúcta sú pre ženu najdôležitejšie. Ak nám chýbajú, potom je nevyhnutné si ich vytvoriť. Keď si dôverujeme a sme presvedčené o svojej hodnote, nikto nás už nebude zneužívať a podceňovať. Iní ľudia nás môžu ovládať iba vtedy, ak si myslíme, že nemáme žiadnu hodnotu.“

Sila ženy sa snaží poukázať na všestranné rozvinutie schopnosti zaujať rovnoprávne postavenie vo svete. Avšak sama autorka hovorí, že zmena nenastane hneď. Vyžaduje to určitý čas, kým si človek osvojí nové myšlienky. V úvodnej kapitole Louise L. Hay hovorí o tom, ako boli ženy v minulosti programované. Ich potreby a túžby sa ocitali na druhej koľaji, keďže sa to očakávalo od „dobrej ženy“.

„Na ženy ako na spoločenskú skupinu, pôsobil silný tlak, aby prijali tézu, že ak chcú byť považované za dobré, musia vždy uprednostniť potreby druhých. Namiesto toho, aby sme boli samy sebou, život mnohých z nás smeroval k tomu, aké sme mali byť podľa predstáv patriarchálnej spoločnosti. Veľa žien trápi hnev z jednej príčiny – sú viazané povinnosťou slúžiť záujmom druhých.“

Do popredia tu vstupuje otázka sebaobetovania, ktorá má deštruktívny charakter. V tomto smere autorka poukazuje na to, aby sa každý človek naučil vážiť si vlastný život a svoje schopnosti.

„Hovorí sa, že čas je zrelý na to, aby sa ľudstvo zbavilo všetkých extrémov. Našou úlohou je naučiť sa uvoľňovať hnev pozitívnymi spôsobmi, prestať obviňovať samých seba, netrápiť sa už viac pocitmi krivdy a už nikdy sa nenechať nikým ovládať.“

Osvojením pozitívneho prístupu k sebe môže nastať zmena v životoch všetkých ľudí. Rovnocennosť vníma ako základ pre lásku a vzájomnú úctu, pričom nezabúda spomenúť, že súčasnosť predstavuje základ pre využitie vlastného tvorivého potenciálu. Okrem sebaobetovania ako faktoru sebadeštrukcie hovorí o večnom zápase so ženským deficitom sebaúcty, ktorý je podporený reklamou v médiách. Louise L. Hay vo svojej knihe zdôrazňuje najmä silu pozitívneho myslenia.

„Dlhodobá zmena myslenia a spôsobu vyjadrovania postupne mení naše konanie a my nadobúdame nové životné skúsenosti.“

Každý jeden deň je odrazom doterajších myšlienok a názorov. Myšlienky sa tak stávajú formatívnym zážitkom pozitívnych zmien. Zaujímavým úsekom knihy sa javí časť venovaná chémii myslenia, v ktorej hlavnú rolu hrajú neuropeptidy priamo reagujúce na náš imunitný systém v dôsledku pozitívnych a negatívnych myšlienok či slov.

„Každý obyvateľ tejto planéty si musí najprv vyliečiť dušu a až potom sa venovať uzdravovaniu tela.“

Úlohou nás všetkých je podľa autorky neustále skúmanie vrstiev našej duše a rozhodovanie o tom, ako chceme žiť a dať súhlas novým myšlienkam a rozhodnutiam. Myšlienky v tomto smere predstavujú základy nového bytia, v ktorých je možné prebúdzať svoju tvorivosť a hľadať nové impulzy. Ústrednou témou knihy sa tak stáva expanzia duše prostredníctvom učenia a umenia zdravého života.

„Učenie a rast sú prirodzené súčasti vývoja našej duše. Vždy, keď sa naučíme niečo nové, ešte viac sa zblížime s podstatou života.“

Louise L. Hay svojou knihou upozorňuje na uvedomelý život v podobe kladenej pozornosti na spôsob stravovania a výhody telesného cvičenia, ako priamych ciest k duševnej a fyzickej pohode. Rovnako však smeruje pozornosť na dôležitosť správnej motivácie a najmä na schopnosť naučiť sa milovať svoje telo. Ako dôležitú súčasť duchovného zrenia považuje schopnosť odpustenia.

„Odpustenie nás oslobodzuje od minulosti a umožňuje nám žiť v prítomnosti. Nikdy nebudeme šťastné, zdravé, slobodné a úspešné, kým sa nezbavíme minulosti a neodpustíme. Odpustiť, mať rada samu seba a žiť v prítomnosti – to sú naše najdôležitejšie duchovné úlohy, naše najvyššie ciele, ktorými liečime svoje srdce.“

Sila ženy je knihou, ktorá dokáže upriamiť pozornosť na vymedzenie hraníc cti, úcty a hrdosti podporujúcich našu vlastnú dôstojnosť. Možno ju vnímať ako istý manuál pre ženy, aby sa dokázali postaviť samé za seba s cieľom vedieť povedať „nie“ vo chvíľach, keď majú pocit, že sa daná situácia dotýka ich vnútornej integrity a hodnoty. Podtitul knihy by mohol pokojne znieť: Vážim si samu seba. Schopnosť uveriť v seba je v tomto prípade najdôležitejším kľúčom, otvárajúcim dvere osobnej sily a rešpektu ako reflexie charakteru. Sila ženy sa tak stáva výzvou k zamysleniu a dielom, umocňujúcim vnútornú transformáciu. Zároveň je rukou, pozvoľne vedúcou k vízii k budúcnosti, v ktorej vládne vzájomný rešpekt, úcta a pokora.

 

„Nie je nič silnejšie, než zlomená žena, ktorá prebudovala samu seba.“

Hannah Gadsby

 

Vydavateľstvo: Gardenia Publishers

Rok vydania: 1998

Počet strán: 144

Rozmer: 125×170 mm

ISBN: 80-85662-28-0

Knihu možno sledovať na: https://www.knihaantik.sk/sila-zeny_12590.html

Kniha dostupná na: www.pragma.cz

Hay, L.L. 1998. Sila ženy. Bratislava: GARDENIA publishers, 1998. 144 s. ISBN 80-85662-28-0.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *